Komunik Cijas PL Smas Modelis Pa Vald B S

Zeltkalne Vineta

Lai pa vald bas veiksm gi att st tos 21. gadsimt, ir nepiecie ams, izv rt jot eso s komunik cijas pl smas, veidot komunik cijas strat ijas jaunajos novados. Straujais dz ves temps un ierobe otie finansu resursi pa vald b m liek un liks izv rt t komunik cijas l dzek us. Pa vald b m ir svar gi sekot l dzi laikam un izmantot elektronisko komunik cijas tehnolo iju priek roc bas (EKT). Lai nodro in tu komunik ciju pa vald b un t s atgriezenisko saiti, veidojas divas komunik cijas pl smas: sabiedr ba pa vald bai (Community to Municipality - C2M) un pa vald ba sabiedr bai (Municipality to Community - M2C). is p t jums un darba materi ls ir iesp ja ikvienai pa vald bai Latvij un pasaul, ievad t datus par savu pa vald bu un nov rt t inform t bas l meni, tehniskos un soci los faktorus, kas veicina vai samazina inform t bas l meni sabiedr b .